Menu Zamknij

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw oraz skarg i wniosków

Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071,z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
  • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim, który jest Załącznikiem do Zarządzenia Nr 1/2010. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 17 maja 2010 r.

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:

  • Pocztą na adres pocztowy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 7, 06-200 Maków Mazowiecki;
  • Osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 7, 06-200 Maków Mazowiecki;

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 8.00 – 9.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.
Pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy.

Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Inspektoratu. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) – w tym kod pocztowy.

Skip to content