Menu Zamknij

Nabór lekarzy weterynarii i osób niebędących pracownikami Inspekcji

Maków Mazowiecki, dnia 19 października 2022 r.  

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób niebędących pracownikami Inspekcji, spełniających wymagania w zakresie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 306 z późn. zm.) na terenie powiatu makowskiego w 2023 r.
W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy w zakresie:

 • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 • badania zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 • badania mięsa zwierząt łownych,
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia
 • pobieranie próbek do badań,
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;
 • prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • urzędowych czynności pomocniczych przy produkcji mięsa
 • czynności pomocniczych przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

a) badań klinicznych zwierząt

b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych

c) pobierania próbek do badań,

d) sekcji zwłok zwierzęcych

 1. Wyznaczenia obejmują okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r.
 2. Wymogi niezbędne do realizacji powierzonych czynności:
 3. w przypadku lekarzy:
  1. posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  1. aktualne zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nt. prawa wykonywani zawodu lekarza weterynarii,
 • w przypadku urzędowych pracowników pomocniczych:
  •  posiadanie wykształcenia technik weterynarii oraz spełnianie wymagań w zakresie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 306 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów
   w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie
   z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625
 • w przypadku pracownika do czynności pomocniczych:
  • spełnianie wymagań zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia
   27 lipca 2022r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1662)
 • posiadanie odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, który nie rodzi obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenie,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzającego zdolność do podjęcia pracy,
 • posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności urzędowych
  z wyznaczenia,
 1. Kandydaci wnioskujący o wyznaczenie zgłaszają pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Makowie Mazowieckim wstępną gotowość do podjęcia czynności z wyznaczenia, na formularzu stanowiącym załącznik
  nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami.
 1. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów
  do 10 listopada 2022 roku w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim , ul. Mazowiecka 7, 06-200 Maków Mazowiecki , w godzinach od 8.00 do 16.00.
 1. Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę proponowanych lekarzy weterynarii
  i innych osób wraz z zakresem wyznaczenia.
 1. Wnioski niekompletne i dostarczone po terminie pozostaną
  bez rozpatrzenia.
 1. Wyznaczenie nastąpi na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim. Jednocześnie informuje się, że zgłoszenie gotowości nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.
 • W uzasadnionych przypadkach, Powiatowy Lekarz Weterynarii może również w każdym innym czasie wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, a posiadające tytuł lekarza weterynarii lub posiadające kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, ubiegające się o wykonywanie zadań, pod warunkiem złożenia  zgłoszenia o wyznaczenie i posiadania wymaganych kwalifikacji.
 • Wszelkich wyjaśnień w zakresie naboru udziela sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim.

         Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim oraz na stronie BIP
i internetowej stronie PIW w Makowie Mazowieckim.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim informuje, iż szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest  „instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2022 z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób”

Załączniki:

Ogloszenie-o-naborze-2023

Skip to content