Menu Zamknij

Rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt

ROZPORZĄDZENIE NR 12

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 46 ust. 3 zdanie wstępne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421),  art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 32 -36 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211—340) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się obszar zagrożony wścieklizną, zwany dalej „obszarem zagrożonym”, obejmujący:

  1. w mieście stołecznym Warszawa, w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczoną od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

  1. organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
  2. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

§ 3.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów
w zamknięciu;

2) pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach zakażenia.

§ 4.

1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

§  5.  

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§  6.

Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Warszawie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Otwocku, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Garwolinie Staroście Mińskiemu, Staroście Otwockiemu, Staroście Garwolińskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w m.st. Warszawie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mińsku Mazowieckim, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Garwolinie, Komendantom Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim,  Otwocku i Garwolinie, Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa VII, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolin, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, Wójtom Gmin: Dębę Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Stanisławów oraz Prezydentowi Miasta Mińsk Mazowiecki, Prezydentowi Miasta Otwock, Prezydentowi Miasta Garwolin, Burmistrzowi Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, Burmistrzowi Miasta Halinów, Burmistrzowi Miasta Sulejówek, Burmistrzowi Miasta Józefowa, Burmistrzowi  Karczewa, Burmistrzowi Miasta Łaskarzew, Burmistrzowi Żelechowa, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 7. 

Traci moc rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 502, poz. 836 i poz. 2954).

§  8.

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.

 2.Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do  rozporządzenia nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.  w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego  i miasta stołecznego Warszawy
        ognisko choroby                    Obszar zagrożony
Skip to content