Menu Zamknij

Wyznaczenie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu makowskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu makowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 7, pkt 8a, pkt 8e, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 11 :qiarca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii), art. 70 ust. 1 lit.bi ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (,,Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE. L 84 z 31.03.2016, str.l, z późn. zm.1)), a także art. 2 pkt 15, art. 63 i art. 64 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE. L 174 z 03.06.2020, str. 64, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwaną dalej „strefą objętą zakażeniem”, obejmującą w województwie mazowieckim w powiecie makowskim, w gminie Rzewnie, miejscowości: Brzóze Duże, Brzóze Małe, Drozdowo, Mroczki-Kawki, Nowe Łachy.

2. Strefę objętą zakażeniem określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu i innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz kontakt z dzikimi ptakami;
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące lub wychodzące do/z gospodarstwa;
 3. zabezpieczenie ściółki w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
 4. zabezpieczenie paszy i wody przeznaczonej dla ptaków przed kontaktem z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
 5. powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim lub właściwego wójta lub burmistrza, o każdym przypadku stwierdzenia znacznej liczby padnięć drobiu lub dzikich ptaków;
 6. monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne, bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzeni’e o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.3));
 7. zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.

2. W strefie objętej zakażeniem zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone drób i inne ptaki.

§ 3. W strefie objętej zakażeniem na terenie miejscowości Brzóze Małe – zbiorniki wodne, wprowadza się czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej oraz innych osób upoważnionych przez te podmioty.

§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści: ,,GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.

 • Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów oraz oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
 • Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych.
 • W strefie z wprowadzonym czasowym ograniczeniem wstępu dla osób i pojazdów nakazuje się ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści: ,,ZAKAZ WSTĘPU! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”.
 • Do oznaczenia obszaru w sposób określony w ust. 1 – 4 zobowiązuje się Wójta Gminy Rzewnie.

§ 5. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażaniem.

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Staroście Makowskiemu, Wójtowi Gminy Rzewnie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pułtusk, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu  nr 196

,,Narew”, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Makowie Mazowieckim, Komendantowi Powiatowemu Policji w Makowie Mazowieckim, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.

§ 7.

1. Rozporządzenie wchodzi w życie·z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu makowskiego oraz gminy Rzewnie.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Strefa objęta zakażeniem

Skip to content