Menu Zamknij

Ochrona zwierząt gospodarskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich) zostały umieszczone wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

• przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia
obgryzania ogonów u świń;

•    stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

                 Powyższe dokumenty są skierowane do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz.344), tj.:
„§ 21 Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.
§ 23. 5. Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów; obcinaniem części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania” oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną aneksem 3 do instrukcji GLW w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach z elementami zwalczania chorób zakaźnych, powiatowy lekarz weterynarii powinien podczas kontroli
dobrostanu w gospodarstwach utrzymujących świnie, zapoznać się z dokumentami dotyczącymi kontroli stad przeprowadzonych przez rolnika. Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zawierają wzór
protokołu jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika.

Skip to content